Regulamin konkursu – “Nagroda Stowarzyszenia Lean Management Polska” v.2

1. O organizatorach konkursu
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Lean Managment Polska (SLMP: www.leanpolska.org). Głównym celem
działalności SLMP jest popularyzacja koncepcji szczupłego zarządzania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób i
organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lean lub chciałyby dalej rozwijać się w tym obszarze zarządzania
operacyjnego. Wśród tych działań są m.in. promowanie doświadczeń i najlepszych praktyk lean, upowszechnianie wiedzy i
informacji o nowych trendach w stosowaniu tej koncepcji na świecie, interesujących opracowaniach, a także praktycznych
wynikach badań dotyczących lean w kontekście wzmacniania konkurencyjności firmy. Stowarzyszenie zrzesza ponad 100
praktyków lean management z całego kraju oraz z zagranicy.

2. Cel i zakres konkursu
Celem konkursu jest nagrodzenie przedsiębiorstw, które charakteryzują się najwyższym poziomem stosowania zasad i
praktyk lean management, poprawiając w ten sposób swoje wyniki biznesowe.
Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, które swoją działalność prowadzą w Polsce i wykorzystują koncepcję
lean management.

3. Uczestnictwo w konkursie
● Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej konkursu:
www.konkurs.leanpolska.org. Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia 2018 roku.
● W ciągu max. 5 dni roboczych, uczestnictwo zostaje potwierdzone przez członka Kapituły – koordynatora regionalnego.
● Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje jego regulamin.
● Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w konkursie w dowolnym momencie jego trwania bez podawania przyczyn.
● Rezygnacja następuje poprzez przesłanie informacji mailowej na adres: konkurs@leanpolska.org. Rezygnacja zostaje
potwierdzona członka Kapituły – koordynatora regionalnego.

4. Sposób oceny
Ocena zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw odbywać się będzie w dwóch etapach:
● Ocena stanu obecnego – przeprowadzona przez minimum jednego reprezentanta Stowarzyszenia Lean Management
Polska, wspólnie z wybranymi reprezentantami przedsiębiorstwa przy pomocy standardowego narzędzia oceny. Podczas
oceny analizie poddane zostaną cztery obszary: przywództwo, ludzie, procesy oraz wyniki.
● Raport podsumowujący – do 10 dni roboczych od zakończenia oceny stanu obecnego, firma otrzyma pełen raport
zawierający wyniki oraz proponowane działania doskonalące. Wyniki raportu są ostateczne i nie podlegają zmianom.
Kapituła Konkursu odpowiada za nominację i odpowiednie przeszkolenie audytorów odpowiedzialnych za przeprowadzenie
oceny stanu obecnego. W uzasadnionych przypadkach audytorami mogą być osoby spoza Stowarzyszenia Lean
Management Polska. Audytorami nie mogą być członkowie Stowarzyszenia, którzy w jakiś sposób zaangażowani są w
działalność ocenianej firmy (np. pracując w danej firmie lub pełniąc usługi konsultanta).
Lista audytorów dostępna jest na stronie Konkursu: www.konkurs.leanpolska.org.
Stowarzyszenie Lean Management Polska zastrzega sobie prawo do publikowania:
● listy organizacji biorących udział w konkursie, z podaniem nazwy firmy, lokalizacji oraz branży,
● wyników konkursu w postaci podania nazwy zwycięskiej firmy.

5. Kryteria wyboru zwycięzców konkursu
Raport podsumowujący, przygotowany po przeprowadzeniu oceny stanu obecnego, zawierać będzie wyniki czterech
kategorii: przywództwa, ludzi, procesów oraz wyników (każda z nich omówiona poniżej).

● Przywództwo –zaangażowanie kierownictwa w stosowaniu założeń koncepcji lean management oraz zapewnienie
niezbędnych warunków do dokonywania trwałych zmian.
● Ludzie – zaangażowanie ludzi w stosowanie lean management oraz budowanie i wykorzystanie ich kompetencji do rozwoju
firmy.
● Procesy – wdrożenie zasad lean management w realizowanych w firmie procesach.
● Wyniki – poprawa wyników biznesowych firmy.

Zwycięzcą konkursu zostaje przedsiębiorstwo, które wykazało się najlepszym łącznym wynikiem dla wszystkich kategorii.
Laureat nagrodzony zostanie pucharem Stowarzyszenia Lean Management Polska, który wręczony zostanie podczas
konferencji Lean Trendy danego roku. Wszystkie firmy biorące udział w konkursie otrzymają również certyfikat uczestnictwa.

6. Korzyści z uczestnictwa
● Możliwość porównania się z innymi firmami wdrażającymi lean management.
● Dostęp do raportu przedstawiającego sumaryczne wyniki konkursu.
● Dokonanie oceny dojrzałości lean umożliwiającej wskazania obszarów wymagających poprawy i dalszych działań
doskonalących.
● Możliwość analizy procesów razem z doświadczonymi specjalistami lean management.
● Możliwość uzyskania tytułu dla najlepszej firmy pod kątem lean managment w Polsce, mogącego przyczynić się do
pozyskania nowych klientów

7. Koszty uczestnictwa
Opłata konkursowa wynosi 1000 złotych (Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT) od firmy i pokrywa koszty
przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie. Opłata konkursowa jest bezzwrotna.
Opłatę należy dokonać na konto: 97 2490 0005 0000 4530 6568 1013 (Alior Bank)
Z tytułem: „Nagroda SLMP – nazwa firmy”.